Adatvédelemi tájékoztató

A KÉSZ Csoport
adatkezelési tájékoztatója

szerződéses partnerek adatainak kezelésére vonatkozóan

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) a KÉSZ Csoporthoz tartozó társaságok által szerződéses kapcsolataik során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintetteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR” vagy „Rendelet”) alapján, különös tekintettel a 13. és 14. cikkekre.

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, észszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetőek más címzettel, a címzettel történő első közléskor arról az érintettet tájékoztatni kell. Ha az adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást kell adni.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

A KÉSZ Csoporthoz tartozó társaságok egységes adatkezelési gyakorlatot követnek, amelyre tekintettel a jelen Tájékoztatóban foglaltak irányadóak valamennyi, a Tájékoztató 1. számú mellékletében foglalt társaságra („Társaság/Adatkezelő”). Tekintettel arra, hogy az egyes szerződéseket a Társaságok saját nevükben, önállóan kötik meg, így a konkrét adatkezelő adatai megegyeznek azon Társaság adataival, amely az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszonyt létesítette. A Társaság ezen adatai megtalálhatóak a jogviszonyt keletkeztető iratokon (pl.: ajánlat, szerződés), illetve a Társaság mindenkori aktuális adatai elérhetőek a www.e-cegjegyzek.hu ingyenes és közhiteles nyilvántartásban, a Társaság nevének vagy egyéb azonosító adatának (cégjegyzékszám, adószám) megadását követően.

Amennyiben a KÉSZ Csoport, illetve bármelyik Társaság adatkezelésével kapcsolatban további információt szeretne megtudni, vagy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt jogaival élni szeretne, úgy azt az alábbi elérhetőségeken tudja megtenni:

2. Az érintett adatainak kezelése

2.1. Az érintettek köre

Az Adatkezelő a szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés során az alábbi természetes személyek [„Érintett(ek)”] személyes adatait kezelheti:

 • szerződő fél (magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén);
 • szerződő fél (cég, szervezet esetén) (partner) törvényes képviselője, munkavállalója, kapcsolattartója, megbízottja, egyéb teljesítési segédje (pl.: alvállalkozója, munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója);
 • szolgáltatást igénybe vevő partner esetében a szolgáltatás tárgyáért személyes felelősséget vállaló munkavállaló, egyéb jogosult (pl. bérelt személygépkocsi használója);
 • hírlevél címzettje;
 • promóciós játékban résztvevő személy.

Az egyes Érintettek típusaira vonatkozó részletes tájékoztatót a Tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.

2.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz, a kezelt személyes adatok típusai

A kezelt személyes adatokat

- az Érintett saját maga, vagy

- a partner

a jogviszony alapjául szolgáló, vagy a jogviszony keletkezése során kiállított dokumentum (szerződés, hozzájáruló nyilatkozat, stb.) útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelő – a 2. számú mellékletben rögzített célokkal és jogalappal összhangban – a személyes adatok gyűjtését a bíróságok, a NAV, illetve az egyéb állami szervezetek által működtetett közhiteles és nyilvános adatbázisokból történő tájékozódás útján is végzi.

Az Érintettek vonatkozásában kezelt személyes adatok típusait a Tájékoztató 2. számú melléklete részletezi.

2.3. Az egyes adatkezelési célok és jogalapok

2.3.1. Szerződés teljesítése

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges.

A szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit az adott jogviszonyra irányadó szerződés és annak mellékletei rögzítik.

A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a szerződés hatályának időtartamával.

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok megadása (adatszolgáltatás) nélkül az Adatkezelő, vagy a partner a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni nem tudja, a partner, vagy az Érintett személyesen köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Szerződés teljesítése ellehetetlenülhet, és az Adatkezelő jogosulttá válhat a szerződéskötéstől elállni.

Amennyiben a konkrét adatkezelésre a jogalap a szerződés teljesítése, úgy az Adatkezelő az Érintett adatait a Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében a szerződés megszűnését követően is kezeli, az alábbiak szerint.

Az Érintettnek a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. Bizonyos speciális tárgyú szerződések esetén (pl.: építési-szerelési szerződések, közbeszerzési tárgyú szerződések) ez az időtartam a szerződés vagy a jogszabály rendelkezése alapján 5 évnél hosszabb lehet.

Az Adatkezelő a jelen pontban részletezett jogalapon a Rendelet hatályba lépése előtt (2018. május 25.) keletkezett szerződések alapján is kezelt, illetve részben jelenleg is kezel személyes adatokat. Mindazonáltal a Rendelet szerint az adatkezelés tényéről való tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség előírása nem szükséges, ha az Érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne az Adatkezelő részéről. Erre való tekintettel az Adatkezelő a Rendelet hatályba lépése előtt keletkezett jogalapon nyugvó adadtkelezés tényéről - ezek számossága miatt - az Érintetteket nem személyes megkeresés útján, hanem a jelen Tájékoztató honlapján való közzétételével tájékoztatja.

2.3.2. Jogi kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából is kezelheti. A konkrét jogi kötelezettségek megnevezését a Tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Szerződés teljesítése ellehetetlenülhet, és az Adatkezelő jogosulttá válhat a szerződéskötéstől elállni, vagy az Adatkezelő megtagadhatja a Szerződés teljesítését.

2.3.3. Az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdeke

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogos érdekek alapján is kezelheti. Amennyiben az adatkezelés ezen a jogalapon alapszik, úgy az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt az érdekmérlegelési tesztben meghatározza az adatkezelés szükséges és arányos mértékét.

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének vagy teljesítésének megtagadását az Adatkezelő részéről.

2.3.4. Az Érintett önkéntes hozzájárulása

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett

 1. más nyilatkozatoktól elkülönítetten a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésben, vagy
 2. külön nyilatkozatban adhatja meg.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. Az értesítésben az Érintettnek meg kell jelölnie beazonosítható módon, hogy a hozzájárulás visszavonását milyen adatkezelésre kívánja érvényesíteni.

Amennyiben az Érintett személyes adatainak kezelésére promóciós- vagy egyéb nyereményjáték céljából kerül sor, úgy az ezzel kapcsolatos adatkezelésről az Adatkezelő az Érintetteket külön tájékoztatja.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

3. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek részére továbbíthatja:

 • az Adatkezelő által megbízott munkavédelmi, minőségvédelmi tevékenységet és tanúsítást ellátó szervezet részére, mely az Adatkezelővel közös adatkezelőnek minősül az ebben a körben megadott személyes adatok tekintetében. Amennyiben a munkavédelmi, minőségvédelmi tevékenységet ellátó szervezet ezzel a feladattal harmadik személyt bíz meg, úgy ez a harmadik személy adatfeldolgozónak minősül.
 • az Adatkezelő részére back-office szolgáltatásokat ellátó szervezet(ek) részére (pénzügy és számvitel, HR, IT, jog) részére, akik a továbbított adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek.
 • a partner részére.
 • jogszabályi előírások alapján a jogszabályban meghatározott hatóság részére.

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja.

4. Az érintett jogai

4.1. A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 2. az érintett személyes adat kategóriái,
 3. azon címzettek kategóriái,akivel az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
 4. az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 7. ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,
 8. az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.  

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 2. az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 4. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 5. az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 2. a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 3. közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 4. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 1. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 2. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 3. az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a GDPR 20. cikkében foglalt adathordozhatósághoz való jogát nem gyakorolhatja, mivel az Adatkezelő a személyes adatokat nem automatizált módon kezeli.

4.7. Jogorvoslathoz való jog

4.7.1. Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

4.7.2. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

4.7.3. Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6. Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 4.1 – 4.6 pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosított Tájékoztatót a módosítás hatályba lépése előtt 8 nappal közzéteszi a honlapján (www.kesz.hu).

* * *

Budapest, 2018. május 24

1. melléklet KÉSZ tagvállalatok

2. melléklet (szerződéses partnerek) 2018 05 23